ბრძამიანი | Хевсурети

Łąki wysokogórskie

Łąki subalpejskie i alpejskie w Pszaw-Chewsureti są florystycznie bardzo bogate, występuje tu ponad 400 gatunków roślin, głównie ziarnistych, trawiastych i

Czytaj dalej

Roślinność strefy leśnej

Brzegi rzek porośnięte są głównie lasami olszowymi (Alnus glutinosa subsp. barbata, A. incana), które są zmieszane z różnymi rodzajami wierzb (Salix exelsa,

Czytaj dalej