ასკილი | Хевсурети

Rośliny lecznicze i rolne

Ze względu na izolację regionu i trudności w przenikaniu wiedzy medycznej Pszaw-Chewsuretia szczyci się długą historią medycyny naturalnej. Mieszkańcy tej krainy wyspecjalizowali

Czytaj dalej

Roślinność strefy leśnej

Brzegi rzek porośnięte są głównie lasami olszowymi (Alnus glutinosa subsp. barbata, A. incana), które są zmieszane z różnymi rodzajami wierzb (Salix exelsa,

Czytaj dalej