Roślinność strefy leśnej

Brzegi rzek porośnięte są głównie lasami olszowymi (Alnus glutinosa subsp. barbata, A. incana), które są zmieszane z różnymi rodzajami wierzb (Salix exelsa, S. alba). W pojedynczych miejscach możemy spotkać topole czarne (Populus nigra) oraz topole białe (Populus canescens). Na południowych obszarach szeroko są rozpowszechnione lasy dębowe, gdzie dominuje dąb gruziński (Quercus petraea subsp. iberica). Optymalna wysokość dla wegetacji tych drzew to 1000 m W formacji lasów dębowych pospolicie występują grab, rododendron, orzech, dereń, wiechlina i kostrzewa. Na wysokościach 1500–1800 m n.p.m. występują lasy, w których dominuje dąb kaukaski (Quercus macranthera). Lasy te są intensywnie wycinane, pełniąc rolę użytkową dla miejscowej ludności. Z tego powodu, zamiast lasów dębowych często spotykamy tu formacje różanecznika żółtego (Rhododendron luteum) oraz dzikie drzewa owocowe: gruszkę pospolitą, jabłko, głóg i nieszpułkę. W północnej części regionu dominuje buk wschodni (Fagus orientalis), któremu towarzyszą takie gatunki jak grab kaukaski (Carpinus betulus = C. caucasicus), klon polny (Acer campestre, A. laetum), jesion (Fraxinus exelsior), wiąz (Ulmus scabra), topola (Populus tremula). W wyższych partiach występują: brzoza (Betula pendula) i dąb wysokogórski (Quercus macranthera). Z krzewów warto wymienić gatunki takie jak leszczyna pospolita (Corylus avellana), kalina hordowina (Viburnum lantana), kalina koralowa (Viburnum opulus), dzika róża (Rosa canina), trzmielina (Euonimus latifolia). Poszycie lasów bukowych tworzą najczęściej leszczyna pospolita, paproć, jeżyna, wiechlina, kostrzewa. Lasy oraz tzw. okna leśne (powstałe w wyniku wycinania lasów) strefy środkowej (1500–1700 m), charakteryzują się szczególnie różnorodną florą. Występują tam głównie drzewa bukowe oraz dębowe, stopniowo przekształcając się w lasy subalpejskie, głównie brzozowe (Betula litwinowii). W Pirikiti Chewsureti powszechne są endemity Kaukazu Północnego – m.in. czarna brzoza (Betula raddeana). Wśród brzóz występuje jarząb pospolity, odmiana kaukaska (Sorbus aucuparia = S. caucasigena), wierzba iwa (Salix caprea), topola osika (Populus tremula), klon wysokogórski (Acer trautvetteri). W lasach Pirikiti Chewsureti dominuje sosna kaukaska (Pinus sosnowskyi). W strefie subalpejskiej (1800–2000 m) możemy spotkać zarówno lasy sosnowe, jak i wymieszane z brzozą (Betula litwinowii, B. pendula, B. raddeana) oraz topolą osiką (Populus tremula). W dolinie Arghuni, na odcinku Szatili – Muco, na otwartych, skalnych południowo-zachodnich grzbietach spotykamy kompleksy florystyczne, składające się z sosen oraz dębów kaukaskich (Pinus sosnowskyi, Quercus macranthera). Lasy brzozowe tworzą górną granicę lasu, a w niektórych miejscach sięgając nawet do wysokości 2500 m n.p.m. W lasach tych niższe piętra roślinności tworzą zarośla rododendrona kaukaskiego (Rhododendron caucasicum), jarząba pospolitego, wierzby oraz różnych gatunków traw wysokich, m.in. kostrzewy i trzcinnika. Gatunki i formacje podobne do tych z lasów brzozowych występują w lasach topolowych. Strefa subalpejska, rozciągająca się między 1000 a 2000 m n.p.m. jest intensywnie eksploatowana przez miejscową ludność. Na tej wysokości znajdują się liczne wioski i pastwiska, lasy subalpejskie są więc wycinane, a na ich miejscach powstają tak zwane rośliny wtórne. Jest to przede wszystkim rododendron, rosnący wyłącznie na stokach północnych, szczególnie powszechny na zboczach gór Chewsuretii Północnej (doliny rzek Argunu, Andaki i Asy). Inne często spotykane w tej strefie rośliny to jałowiec (Juniperus oblonga, J. depressa, J. sabina), gatunki borówek (Vaccinium myrtilus, V. vitis idaea), tawuła (Spiraea hypericifolia), traganek kolczasty (Astragalus denudatus), leszczyna pospolita (Corylus avellana), porzeczka Bibersztajna oraz alpejska (Ribes biebersteinii, R. alpinum), kalina hordowina (Viburnum lantana), wiciokrzew kaukaski (Lonicera caucasica), porzeczka agrest (Grossularia reclinata). Formacje te cechuje ogromna różnorodność – nawet do 200 gatunków roślin. Podobne kompleksy roślinne występują także w Dagestanie oraz Czeczenii i Inguszetii.